Privacy Policy

Algemeen

Dit is het privacy beleid van Uitgeverij Kloosterhof Neer BV, hierna te noemen ‘Uitgeverij Kloosterhof’. 

Uitgeverij Kloosterhof hecht grote waarde aan uw privacy en is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van websites van essentieel belang is. Uitgeverij Kloosterhof gaat zorgvuldig om met uw gegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking van uw gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Graag informeren wij onze klanten en bezoekers van websites over de wijze waarop wij omgaan met het verzamelen en verwerken van hun persoonsgegevens. Dit privacy beleid kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. 

Uitgeverij Kloosterhof raadt u tevens aan dit privacy beleid geregeld te raadplegen, zodat u van wijzigingen op de hoogte bent. In het privacy beleid wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Neer, 17 maart 2020

1. Toepassing?

Dit privacy beleid is van toepassing op alle gegevens die Uitgeverij Kloosterhof verzamelt en verwerkt van klanten en gebruikers van haar producten, websites, webwinkels, mobiele applicaties en andere diensten. Indien u via een digitale dienst van Uitgeverij Kloosterhof terecht komt op een website of een applicatie van een derde, is het privacy beleid van de betreffende derde van toepassing op de verwerking van uw gegevens. Uitgeverij Kloosterhof is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via deze websites of applicaties. U wordt aangeraden het privacy beleid van die derde te raadplegen.

Uitgeverij Kloosterhof als verwerker
Uitgeverij Kloosterhof kan als verwerker voor derden optreden. In die gevallen is de derde via wie u het product / de dienst gebruikt c.q. afneemt, bijvoorbeeld de betreffende school of het testbureau, de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Klik hier voor een overzicht van een aantal van deze producten/diensten.   

2. Welke gegevens verwerken wij en voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens?

Bij het aanbieden van onze producten en diensten verwerkt Uitgeverij Kloosterhof (persoons)gegevens van haar klanten, relaties, leveranciers en van bezoekers/gebruikers van haar websites en congressen. Per product en dienst kan het verschillen welke persoonsgegevens daarbij worden verwerkt. In grote lijnen worden de volgende (categorieën van) gegevens voor de volgende doeleinden verzameld en verwerkt:

A. Het bestellen van producten en/of uitvoeren van diensten 
Via onze webshops, maar ook telefonisch of schriftelijk, kunt u boeken, tijdschriften en andere papieren en digitale publicaties, deelname aan congressen of afname van  diensten van Uitgeverij Kloosterhof regelen.

Doeleinden van de verwerking van bovengenoemde gegevens:

 1. voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst
  o
  m de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren, voor boekhoudkundige doeleinden, facturering, audit, krediet- en andere betaalpas verificatie. Daarnaast zullen we uw gegevens kunnen gebruiken om met u te communiceren en onze relatie te onderhouden; we zullen soms per e-mail of per post contact met u opnemen voor administratieve of operationele redenen, bijvoorbeeld in geval van een servicebericht. Wees ervan bewust dat deze berichten niet voor marketingdoeleinden zijn bedoeld en u ze zult ontvangen, ook als u de optie voor het ontvangen van commerciële berichten voor gelijksoortige producten of diensten van Uitgeverij Kloosterhof heeft uitgezet. De rechtsgrond voor deze verwerking is uitvoering van de overeenkomst.
   
 2. om te voldoen aan administratieve, fiscale en wettelijke verplichtingen en om onze zakelijke belangen te behartigen voor incasso, raudescreening, veiligheid, beveiliging en juridische doeleinden, zoals het behandelen van geschillen en het voldoen aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving. De rechtsgrond voor bovengenoemd doel is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Waar dit niet het geval is, zoals bij incasso, fraudescreening, veiligheid, en beveiliging,  is de rechtsgrond het gerechtvaardigd bedrijfsbelang van Uitgeverij Kloosterhof om fraude en ander misbruik van haar diensten te voorkomen, om haar website en producten te beveiligen en haar positie in rechte te verdedigen, handhaven of versterken.
   
 3. om u op de hoogte te houden van ons laatste nieuws en de producten en diensten van Uitgeverij Kloosterhof
  wij zullen u elektronisch en meestal via een nieuwsbrief informeren over interessant nieuws, recent verschenen uitgaven en gelijksoortige producten en diensten van Uitgeverij Kloosterhof, indien u dit op prijs stelt.De wettelijke grondslag hiervoor is het gerechtvaardigd belang van Uitgeverij Kloosterhof om marketingactiviteiten te ontplooien. Bij uw aankoop kunt u van de opt-out mogelijkheid gebruik maken en ook telkens daarna bent u in de gelegenheid om bezwaar te maken tegen de ontvangst van elektronische berichtgeving van Uitgeverij Kloosterhof voor marketing doeleinden met betrekking tot eigen gelijksoortige producten of diensten.
   
 4. om uw klantervaring te personaliseren en te verbeteren
  Om op basis van uw aankoopgedrag en/of gebruik van onze diensten gericht aanbiedingen te doen en/of de aangeboden informatie aan te passen c.q. marktonderzoek te doen. Dit is mede afhankelijk van uw instellingen voor cookies.
   
 5. om onze producten, websites en bijbehorende diensten te analyseren, te onderhouden, te verbeteren en te beveiligen
  Op basis van informatie over uw interesses en gebruik van onze producten en diensten en eventueel door u ingevulde evaluaties, proberen wij onze producten en diensten te verbeteren. De rechtsgrond van deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Uitgeverij Kloosterhof om te begrijpen hoe klanten haar diensten gebruiken om deze te kunnen verbeteren en optimaliser. 

 

B. Aanmaken van een gebruikersaccount op een website of in een app, aanmelden voor een digitale nieuwsbrief, aanvragen    van informatie
Hierbij worden persoonsgegevens verwerkt, zoals NAW-gegevens, e-mailadres, gebruikersnaam, wachtwoord van betrokkene, de organisatie waar de betrokkene werkzaam is, opgegeven interesses.

Doeleinden van de verwerking van bovengenoemde gegevens:

 1. voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst
  om uw account aan te maken en te faciliteren en/of om de door u gevraagde informatie toe te sturen. De rechtsgrond voor bovengenoemd doel van de verwerking is uitvoering van de overeenkomst.
   
 2. om te voldoen aan administratieve en wettelijke verplichtingen voor juridische doeleinden, zoals het behandelen van geschillen en het voldoen aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving. De rechtsgrond voor bovengenoemd doel is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Waar dit niet het geval is, zoals juridische doeleinden, is de rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van Uitgeverij Kloosterhof om haar positie in rechte te verdedigen, handhaven of versterken.
   
 3. om u op de hoogte te houden van ons laatste nieuws en de producten en diensten van Uitgeverij Kloosterhof
  wij zullen u elektronisch en meestal via een nieuwsbrief informeren over interessant nieuws, recent verschenen uitgaven en gelijksoortige producten en diensten van Uitgeverij Kloosterhof, alleen indien u ons hiervoor expliciet toestemming hebt verleend. De wettelijke grondslag hiervoor is toestemming. U hebt aan Uitgeverij Kloosterhof hiervoor uitdrukkelijk toestemming verleend, bijvoorbeeld via een zogenaamde opt-in. U kunt op elk moment deze toestemming intrekken.
   
 4. om uw klantervaring te personaliseren en te verbeteren
  Om op basis van uw gebruik van onze diensten gericht aanbiedingen te doen en/of de aangeboden informatie aan te passen. Dit is afhankelijk van uw instellingen voor cookies. De rechtsgrond van deze verwerking is toestemming.

 

 1. om onze producten, websites en bijbehorende diensten te analyseren en te verbeteren, alsmede om deze te onderhouden en te beveiligen.
  Op basis van informatie over uw interesses en eventueel gebruik van onze producten en diensten en eventueel door u ingevulde evaluaties, proberen wij onze producten en diensten te verbeteren. Daarnaast kunnen we mede daarmee onze producten en websites beter onderhouden en beveiligen.
  De rechtsgrond van deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Uitgeverij Kloosterhof om te begrijpen hoe klanten haar diensten gebruiken om deze te kunnen verbeteren en optimaliseren en om haar website en producten te beveiligen en onderhouden. 

 

C. U levert aan ons (onderdelen van) producten en/of diensten

Wij verzamelen persoonsgegevens van onze leveranciers, waaronder ook onze auteurs, redacteuren, vertalers, illustratoren en andere freelancers, zoals naam-, adres-, woonplaatsgegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, functie van de leverancier, bedrijfsnaam of naam instelling van de leverancier, gegevens over de omvang van het bedrijf en de sector waarin het bedrijf of de instelling actief is, BTW-nummer en KVK-nummer, contractgegevens, financiële gegevens zoals bankrekeningnummer.

Doeleinden van de verwerking van bovengenoemde gegevens:

 1. voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst
  om de door ons bestelde producten, diensten of informatie geleverd te krijgen, voor boekhoudkundige doeleinden, berekening en uitkering van royalty’s, controle en betaling van facturen, audit, krediet- en andere betaalpas verificatie, in geval van auteursrechtvermelding voor het opnemen van de juiste bronvermeldingen. En om met u te communiceren en onze relatie te onderhouden. De rechtsgrond voor bovengenoemd doel van de verwerking is uitvoering van de overeenkomst.
   
 2. om te voldoen aan administratieve en wettelijke verplichtingen 
  voor juridische doeleinden, zoals het behandelen van geschillen en om te voldoen aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving. 
  De rechtsgrond voor bovengenoemd doel is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Waar dit niet het geval is, zoals juridische doeleinden, is de rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van Uitgeverij Kloosterhof om haar positie in rechte te verdedigen, handhaven of versterken.  

Rechtsgrond gerechtvaardigd belang?

Indien wij hebben aangegeven dat de rechtsgrond voor verwerking gerechtvaardigd belang is, hebben wij deze belangen tegen uw gerechtvaardigde belangen afgewogen. Indien nodig, hebben we passende maatregelen genomen om de gevolgen voor u te beperken en u te beschermen tegen ongerechtvaardigde schade. Onze gerechtvaardigde belangen zijn bijvoorbeeld beveiligingsdoeleinden, ons zakelijk belang om schulden te incasseren en dubieuze debiteuren te screenen, en ons belang om u betere diensten te verlenen en op u afgestemde aanbiedingen te kunnen doen. Waar wij uw persoonsgegevens verwerken voor onze gerechtvaardigde belangen, heeft u het recht om op elk moment hiertegen bezwaar te maken op grond redenen die met uw specifieke situatie verband houden. (zie hoofdstuk 7).

Bewaren
We bewaren uw persoonlijke gegevens zolang dat nodig is voor  de doeleneinden zoals beschreven in dit privacybeleid of voor zover dat nodig is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en om geschillen op te lossen.

3. Hoe komen wij aan uw gegevens?
We verzamelen de hiervoor vermelde categorieën van persoonsgegevens op de volgende manieren:

a. Gegevens die u aan ons hebt verstrekt
Wanneer u een product of dienst bij ons afneemt, een online account aanmaakt, zich inschrijft voor de ontvangst van een nieuwsbrief, zich registreert voor de docentenservice of één van onze evenementen of deelneemt aan een promotionele actie.

b. Gegevens die door ons automatisch worden verzameld

Gegevens betreffende gebruikte apparatuur zoals een unieke device-ID, versie van het besturingssysteem, en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst; 

Gegevens betreffende het gebruik van een dienst, zoals het tijdstip waarop u ervan gebruik van maakt en het soort dienst dat wordt gebruikt;

Locatiegegevens afkomstig van uw apparatuur of afgeleid van uw IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer u een bepaalde dienst gebruikt;

Meer informatie hierover is te lezen in het cookiebeleid op onze website of de mobiele apps die u gebruikt.

c. Persoonsgegevens die wij van commerciële partners ontvangen

Uitgeverij Kloosterhof kan informatie over u ontvangen van commercieel beschikbare bronnen, die met uw toestemming bepaalde gegevens van u aan ons mogen verstrekken. Wij ontvangen bijvoorbeeld gegevens van BME Onderzoek BV (Lisweb) betreffende docenten en onder meer het vak dat zij onderwijzen en de school waar zij werkzaam zijn. BME Onderzoek verstrekt alleen die gegevens aan ons ten aanzien waarvan zij een geldige grondslag voor de verstrekking heeft.

d. Persoonsgegevens die wij ontvangen van de provider van uw sociale netwerk, hetgeen wel afhankelijk is van uw instellingen voor sociale netwerken

Als u bijvoorbeeld met een social media account inlogt op onze diensten, kunnen wij – afhankelijke van uw instellingen - uw social media profiel ontvangen, met contactgegevens, interesses en contactpersonen. Op de website van uw sociale media provider kunt u hierover meer informatie vinden, zoals het privacybeleid van de provider en over het wijzigen van uw instellingen.

4. Gegevensverstrekking aan derden

a. Externe Verwerkers 

Uw gegevens kunnen zonder uw toestemming worden verstrekt aan partijen, die door Uitgeverij Kloosterhof worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld de leverancier van een door u besteld product). In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt (bijvoorbeeld de levering van het product). Derden die hiervoor door Uitgeverij Kloosterhof worden ingeschakeld, doen dat in de hoedanigheid van verwerker voor Uitgeverij Kloosterhof. Graag merken we ten aanzien van Google Analytics op dat we met Google een verwerkersovereenkomst hebben gesloten, het laatste octet van uw IP-adres hebben gemaskeerd, we de gegevens niet delen met Google en we geen gebruik maken van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. 

c. Andere Partijen

Uitgeverij Kloosterhof kan ook derden inschakelen, zoals DoubleClick, in voor het analyseren van de gegevens over uw websitegebruik en voor het uitvoeren van het personaliseren van haar websites en communicatie, en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties. Dit zal alleen gebeuren indien u hiervoor geïnformeerd toestemming hebt gegeven. Uitsluitend indien Uitgeverij Kloosterhof hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

7. Beveiliging

Uitgeverij Kloosterhof heeft adequate technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. 

Uitgeverij Kloosterhof maakt voor al haar systemen en ICT-diensten gebruikt van gespecialiseerde partijen zoals datacenters en ICT-leveranciers. Deze partijen leveren passende fysieke, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen voor al uw gegevens. De betrokken leveranciers beschikken over de relevante ISO- en NEN-certificeringen en nemen aanvullend alle maatregelen die naar de huidige stand der techniek van deze gespecialiseerde partners kunnen en mogen worden verwacht.

Naast de beveiligingsmaatregelen die aan onze kant worden genomen, zoals de versleuteling van uw gegevens, raden we u aan om zorgvuldig een wachtwoord te selecteren en ervoor te zorgen dat uw inloggegevens geheim blijven.

8. Uw rechten

U kunt op elk moment een beroep doen op alle rechten die u volgens de toepasselijke privacywetgeving heeft, zoals (a) inzage vragen in de gegevens die Uitgeverij Kloosterhof over u verzamelt, (b) rectificatie van deze gegevens (c) het laten verwijderen van uw persoonsgegevens, (d) het beperken van de verwerking van uw gegevens, (e) het recht op de overdraagbaarheid van uw gegevens en (f) uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking van uw gegevens. 

 

a. Recht op inzage

U mag ons vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken en, indien dit het geval is, een overzicht van de verwerkte (categorieën) van gegevens aanvragen. Wanneer wij inzage in deze gegevens verstrekken, geven wij u ook extra informatie, zoals het doel van de gegevensverwerking.

b. Recht op rectificatie

U heeft het recht uw gegevens te (laten) wijzigen indien deze niet juist en/of volledig zijn. Op verzoek corrigeren we onjuiste persoonsgegevens en vullen we onvolledige persoonsgegevens aan, rekening houdend met de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Indien van toepassing, kunt u ook via uw gebruikersaccount de door u daar ingevoerde persoonsgegevens zelf wijzigen.

c. Recht op verwijdering

U heeft ook het recht uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden (zoals in artikel 17 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschreven) uit onze systemen te laten verwijderen.

d. Recht op beperking van verwerking

U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk te laten stopzetten. In artikel 18 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat beschreven in welke gevallen dit mogelijk is. 

e. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Uw recht op gegevensoverdraagbaarheid houdt in dat u ons mag vragen uw persoonsgegevens, indien technisch mogelijk, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm aan u of aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

f. Recht op bezwaar

U heeft ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat u ons mag vragen te stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit geldt als ‘gerechtvaardigde belangen’ de rechtsgrond voor verwerking vormen.

 

U kunt op elk moment kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt zich voor nieuwsbrieven van Uitgeverij Kloosterhof afmelden via de in de betreffende nieuwsbrief opgenomen afmeldlink. Daarnaast kunt u zich altijd per mail afmelden voor gebruik van uw gegevens voor direct markering doeleinden via info@kloosterhof.nl. We streven ernaar binnen twee weken uw afmelding voor het gebruik van uw postadres, e-mailadres of telefoonnummer te verwerken. Het kan daardoor voorkomen dat u nog enkele berichten ontvangt nadat u zich hebt afgemeld.

 

Daarnaast kunt op elk moment een door u gegeven toestemming voor verwerking intrekken door bijvoorbeeld op de afmeldingslink in de e-mail te klikken of door uw communicatievoorkeuren in uw account aan te passen.

 

Indien u van een van de hierboven genoemde mogelijkheden gebruik wil maken dan kunt u dat per e-mail doen via:

info@kloosterhof.nl

 

of schriftelijk per post via:

Uitgeverij Kloosterhof

t.a.v. Klantregistratie

Napoleonsweg 128a

6086 AJ Neer

 

Om er zeker van te zijn dat we met de juiste persoon te maken hebben, kunnen we u vragen uw verzoek te bevestigen via het aan uw account gekoppelde e-mailadres en/of bij twijfel vragen een kopie van uw geldige paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met uw verzoek mee te sturen.

 

Er kunnen zich situaties voordoen waarin we uw rechten zoals die hierboven staan beschreven, kunnen weigeren of beperken. In dat geval beoordelen we zorgvuldig of een dergelijke uitzondering van toepassing is en zullen u hierover informeren. We kunnen bijvoorbeeld weigeren (sommige van) uw persoonsgegevens te verwijderen als verwerking van dergelijke gegevens nog nodig is om aan uitvoering van de overeenkomst of aan wettelijke verplichtingen te voldoen. 

 

Indien u vragen of klachten heeft of wilt reageren op dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen per telefoon of via info@kloosterhof.nl Verder heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl in Den Haag.

 

Uw rechten indien Uitgeverij Kloosterhof verwerker is

U zult zich met uw verzoek moeten wenden tot de betreffende verantwoordelijke. Indien Uitgeverij Kloosterhof op instructie van een  verantwoordelijke betrokken is bij het afhandelen van een verzoek om inzage, correctie en verwijdering van gegevens, zal zij overeenkomstig het beleid van de betreffende verantwoordelijke handelen.

9. Contact

Hebt u vragen over de manier waarop Uitgeverij Kloosterhof met uw gegevens omgaat, dan kunt u contact opnemen met Uitgeverij Kloosterhof via info@kloosterhof.nl