Algemene voorwaarden uitgeverij Kloosterhof Neer BV

Deze algemene voorwaarden gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel en zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van uitgeverij Kloosterhof Neer BV betrekking tot de levering van content en diensten van de afnemers.

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Abonnement: 
een Overeenkomst waarbij Uitgeverij Kloosterhof zich verbindt om aan Klant gedurende de abonnementsperiode, tot het moment van regelmatige opzegging door Klant of beëindiging door Uitgeverij Kloosterhof, periodiek Content te leveren en/of een Dienst te leveren.

Content:
alle werken en ander materiaal, in welke vorm dan ook, al dan niet digitaal, die door Uitgeverij Kloosterhof of derden worden uitgegeven en door Uitgeverij Kloosterhof al dan niet online worden verkocht of beschikbaar gesteld, waaronder boeken, e-books, tijdschriften, artikelen, kalenders, tests, vragenlijsten, leermiddelen, cursussen, toetsen en databanken.

Dienst: 
een door Uitgeverij Kloosterhof aangeboden dienst die Uitgeverij Kloosterhof in opdracht van en/of ten behoeve van Klant verricht, waaronder, maar niet daartoe beperkt, een Digitale Dienst en een Evenement.

Digitale Content: 
alle Content die in digitale vorm ter beschikking wordt gesteld, waaronder Content die als digitaal exemplaar (download) of middels een Digitale Dienst (licentie) in gebruik wordt gegeven.

Digitale Dienst: 
een Dienst waarbij Uitgeverij Kloosterhof via een elektronisch communicatienetwerk en/of programmatuur, beschikbaar online of offline, via een website, app of anderszins, toegang tot Digitale Content verleent aan Klant en mogelijke nadere functionaliteiten levert.

Evenement: 
een training, cursus, workshop, seminar, docentendag of vergelijkbare  dienst;

Gebruiker: een natuurlijke persoon die op grond van de Overeenkomst of de Voorwaarden het recht heeft om gebruik te maken van een Digitale  Dienst.

Gebruiksvoorwaarden
voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van een Digitale Dienst door Klant en Gebruiker.

Klant: 
de natuurlijke persoon, niet handelend voor doeleinden die verband houden met zijn of haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, die met Uitgeverij Kloosterhof een Overeenkomst sluit, hierin ook wel als ‘consument’ aangeduid.

Overeenkomst: 
de Overeenkomst tussen Uitgeverij Kloosterhof en Klant met betrekking tot de verkoop of beschikbaarstelling van Content en/of een Dienst in welke vorm en op welke wijze dan ook.

Token/Toegangscode: 
een verificatiemiddel waarbij Uitgeverij Kloosterhof aan Klant  een unieke cijfer/lettercode verstrekt waarmee Klant zich toegang kan verschaffen tot Digitale Diensten.

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden en de Thuiswinkel-voorwaarden.

Artikel 2 – Identiteit van Uitgeverij Kloosterhof

Uitgeverij Kloosterhof Neer  B.V.
Napoleonsweg 128a,
6086 AJ  NEER
www.kloosterhof.nl
KvK: 13038280
BTW nr.: NL822003612B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid en wijzigingen Voorwaarden

 1. De Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Uitgeverij Kloosterhof en Klant. De Voorwaarden zijn gemakkelijk elektronisch toegankelijk op de websites van Uitgeverij Kloosterhof en zullen op verzoek onverwijld kosteloos worden toegezonden.
 2. Eventueel  door de Klant gehanteerde voorwaarden worden door Uitgeverij Kloosterhof van de hand gewezen en maken geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Uitgeverij Kloosterhof die voorwaarden uitdrukkelijk heeft aanvaard.
 3. Uitgeverij Kloosterhof is gerechtigd de Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van de Voorwaarden gelden ook ten aanzien van bestaande Overeenkomsten. Uitgeverij Kloosterhof zal wijzigingen van de Voorwaarden voorafgaand aan inwerkingtreding bekend maken, bijvoorbeeld via haar website en/of nieuwsbrieven. De gewijzigde Voorwaarden treden twee weken na bekendmaking in werking, of zoveel later als in de bekendmaking is bepaald. Klant is gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag dat de gewijzigde Voorwaarden in werking treden.

Artikel 4 – Facturering en betaling

 1. Betaling door Klant dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst op de door Uitgeverij Kloosterhof aangewezen bank- en/of girorekening, tenzij via creditcard, iDEAL of andere door Uitgeverij Kloosterhof toegestane wijze (vooruit)betaling heeft plaatsgevonden.
 2. Uitgeverij Kloosterhof is gerechtigd nakoming van haar verplichting tot levering van Content of Diensten jegens Klant op te schorten zolang Klant niet aan haar betalingsverplichting met betrekking tot de betreffende Content of Diensten heeft voldaan.

Artikel 5 – Levering en risico

 1. Levering van Content en hardware geschiedt door:
  1. bezorging van de materiële drager waarop de Content zich bevindt aan het daartoe door Klant opgegeven adres, of
  2. online beschikbaarstelling, eventueel via een persoonlijke Token of een ander verificatiemiddel.
 2. Vanaf het moment van levering van Content of roerende zaken rust het risico van verlies of beschadiging op Klant.
 3. Uitgeverij Kloosterhof behoudt zich de eigendom van alle aan Klant geleverde roerende zaken voor totdat Klant volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens Uitgeverij Kloosterhof uit hoofde van de Overeenkomst.

Artikel 6 – Toegangscodes, Credits en Tokens

 1. Een Toegangscode of Token is strikt persoonlijk. Klant zal de Toegangscode of Token strikt persoonlijk en vertrouwelijk behandelen. Het is Klant niet toegestaan de Toegangscode of Token op openbaar toegankelijke plaatsen te vermelden of aan meerdere personen of aan derden te verstrekken, tenzij een dergelijke verstrekking uitdrukkelijk schriftelijk is toegestaan door Uitgeverij Kloosterhof. Indien Klant weet of redelijkerwijs behoort te weten dat ongeautoriseerde derden over de Toegangscode of Token kunnen beschikken, stelt hij Uitgeverij Kloosterhof hiervan onverwijld op de hoogte
 2. Bij het afnemen van sommige Digitale Diensten, waaronder tests, dient Klant in enkele  gevallen gebruik te maken van Tokens en Credits. Tokens worden door Klant besteld en betaald en geven recht op het ontvangen van Credits. Credits kunnen online worden ingevoerd om toegang tot Content te krijgen.
 3. Een Token wordt slechts eenmalig verstrekt en  dient uitsluitend gebruikt te worden door de persoon of personen die daartoe op grond van de Overeenkomst en/of schriftelijke instructies van Uitgeverij Kloosterhof bevoegd zijn.
 4. De Token is geldig gedurende één jaar na de verstrekking daarvan door Uitgeverij Kloosterhof. Binnen deze termijn kan Klant de door hem met behulp van de Tokens gekochte Credits activeren.
 5. De Credits hebben een geldigheidsduur van vijf jaar vanaf de datum waarop deze zijn verkregen door inwisseling van de daarmee corresponderende Token. De Credits moeten worden gebruikt binnen de aangegeven geldigheidsduur.
 6. Klant verliest iedere aanspraak op de Tokens of Credits die niet binnen de toepasselijke geldigheidsduur worden ingewisseld of gebruikt.

Artikel 7 – Abonnementen

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, worden  abonnementen die Uitgeverij Kloosterhof aanbiedt  aangegaan voor de duur van één jaar. Klant kan het abonnement te allen tijde tegen het einde van deze termijn opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 2. Na verloop van de initiële termijn wordt het abonnement stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd. Klant kan het abonnement vervolgens te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 3. Opzegging geschiedt schriftelijk of per e-mail. De opzegging dient te worden gericht aan het adres van de betreffende vennootschap bij wie het abonnement is aangegaan. De adres- en contactgegevens kunnen worden gevonden op de website, die voor elke vennootschap genoemd is in artikel 2.

Artikel 8 – Evenementen

 1. Aanmelding voor een Evenement geschiedt via een aanmeldformulier of schriftelijk
 2. Voor een Evenement gelden de voor dat Evenement gespecificeerde annuleringsvoorwaarden. Indien er geen annuleringsvoorwaarden bij het Evenement zijn vermeld,  brengt Uitgeverij Kloosterhof 50 % van de kosten in rekening indien annulering door de Klant uiterlijk een maand voor het begin van het Evenement geschiedt en worden de volledige kosten in rekening gebracht, indien annulering minder dan een maand voor het begin van het Evenement geschiedt, met dien verstande dat de Klant zich in alle gevallen binnen 14 dagen na aanmelding kosteloos kan afmelden voor een Evenement. Indien de Klant niet in staat is het Evenement bij te wonen, kan hij/zij kosteloos een vervanger aan het Evenement laten deelnemen.
 3. Uitgeverij Kloosterhof vermeldt bij het aanbieden van het Evenement  telkens een minimaal aantal deelnemers. Indien dit aantal niet wordt bereikt, is Uitgeverij Kloosterhof gerechtigd om de betreffende dienst uiterlijk twee  werkdagen voor aanvang te annuleren wegens onvoldoende deelname, zonder jegens de Klant gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.

Artikel 9 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet daartoe beperkt, het auteursrecht, modellenrecht, databankrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of octrooirecht, en overige rechten op en in verband met de Content en/of Diensten en daarmee verband houdende know how, berusten bij Uitgeverij Kloosterhof of haar licentieverleners.
 2. Het is Klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgeverij Kloosterhof door Uitgeverij Kloosterhof aan Klant geleverde en/of ter beschikking gestelde Content en/of Diensten geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken, tenzij en voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
 3. Niets in de Overeenkomst of de Voorwaarden kan worden uitgelegd als een overdracht van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Content en/of Diensten.

Artikel 10 – Gebruik van Digitale Content

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten als genoemd in artikel 9 lid 1 op en in verband met Digitale Content berusten bij Uitgeverij Kloosterhof of haar licentiegever(s). Klant krijgt slechts een niet-exclusief, niet- overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht op de geleverde Digitale Content en de eventueel voor het gebruik daarvan benodigde programmatuur.
 2. Het in het eerste lid genoemde gebruiksrecht wordt verstrekt voor de duur van de overeenkomst tussen Uitgeverij Kloosterhof en Klant. De duur van het gebruiksrecht bedraagt één jaar, tenzij schriftelijk een afwijkende duur door Uitgeverij Kloosterhof wordt vermeld. Bij de aankoop van e-books verstrekt Uitgeverij Kloosterhof aan Klant een licentie voor de duur van tien jaar.
 3. Behalve waar uitdrukkelijk anders aangegeven, mag Digitale Content alleen worden geraadpleegd en gebruikt voor eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik.
 4. Klant mag de Digitale Content niet bewerken, verveelvoudigen, openbaar maken, uitlenen, op enigerlei wijze aan derden beschikbaar stellen of er andere handelingen mee verrichten die de reikwijdte van het in dit artikel 10 verleende gebruiksrecht te buiten gaan, behoudens voor zover voorzien in de Auteurswet. Het gebruiksrecht mag slechts worden uitgeoefend door Gebruikers. Indien in de Overeenkomst niet is bepaald wie de Gebruikers zijn en hoeveel dat er zijn, mag het gebruiksrecht slechts worden uitgeoefend door één Gebruiker.
 5. Uitgeverij Kloosterhof of haar licentiegever(s) mogen technische maatregelen nemen om hun Intellectuele Eigendomsrechten te beschermen. Klant mag deze beveiliging niet verwijderen of ontwijken.
 6. Uitgeverij Kloosterhof of haar licentiegever(s) mogen, voor zover redelijkerwijs noodzakelijk ten behoeve van de handhaving van intellectuele eigendomsrechten, (tijdelijke) beperkingen opleggen met betrekking tot de omvang van het gebruiksrecht of het aantal apparaten of type apparaten waarop de Digitale Content kan worden geraadpleegd.
 7. Indien Klant in strijd handelt met dit artikel 10, mag Uitgeverij Kloosterhof de toegang tot de betreffende Digitale Content of het webaccount van Klant met onmiddellijke ingang opschorten, onverminderd het recht van Uitgeverij Kloosterhof om de door of in verband met de bedoelde overtreding geleden schade (inclusief gemaakte kosten) op Klant te verhalen.

Artikel 11 – Digitale Content op materiële drager

 1. Het is Klant niet toegestaan om Digitale Content die op een materiële drager voor gebruik ter beschikking wordt gesteld in het verkeer te brengen, bijvoorbeeld door exemplaren online te verkopen, te koop aan te bieden, te verhuren of uit te lenen.
 2. Voor zover ten aanzien van Digitale Content een beroep kan worden gedaan op auteursrechtelijke uitputting in de zin van art. 12b Auteurswet is Klant, in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, uitsluitend gerechtigd het door hem verkregen exemplaar in het verkeer te brengen, indien:
  a. hij ten aanzien van het betreffende exemplaar zelf van Uitgeverij Kloosterhof een gebruiksrecht voor onbepaalde tijd heeft verkregen;
  b. hij aan Uitgeverij Kloosterhof een prijs heeft betaald die overeenstemt met de economische waarde van het exemplaar;
  c. hij zowel zijn gebruikslicentie als de kopie zelf overdraagt en hij zijn eigen kopie onbruikbaar maakt en dat kan aantonen.
  3. Verhuur en uitlening van Digitale Content door Klant is in geen geval toegestaan.

Artikel 12 – Gebruik van Digitale Diensten

 1. Klant is verplicht om zijn eigen naam op te geven bij het aanmaken van accounts om gebruik te kunnen maken van Digitale Diensten. Aliassen zijn niet toegestaan. Indien Klant de
  indruk heeft dat iemand anders van zijn account gebruik maakt, zal hij dat onmiddellijk melden aan Uitgeverij Kloosterhof.
 2. Het is Klant niet toegestaan Digitale Diensten beschikbaar te maken voor gebruik door enige derde, tenzij Uitgeverij Kloosterhof daartoe vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 3. Klant dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor apparatuur, programmatuur en andere (o.a. datacommunicatie-) faciliteiten om gebruik te kunnen maken  van programmatuur. Klant is verantwoordelijk voor een adequate beveiliging en virusprotectie van zijn (computer)systemen.
 4. Het is Klant niet toegestaan programmatuur die bij het gebruik van Digitale Diensten wordt gebruikt geheel of gedeeltelijk te integreren in of samen te voegen met programmatuur die niet door Uitgeverij Kloosterhof ter beschikking is gesteld, tenzij Uitgeverij Kloosterhof hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.
 5. Decompilatie, reverse engineering of welke vorm van vertaling of bewerking dan ook van programmatuur is niet toegestaan, tenzij en uitsluitend voor zover deze handelingen volledig vallen binnen hetgeen de Auteurswet toestaat.
 6. Het is niet toegestaan om virussen of schadelijke code te uploaden, te hacken of te spammen, noch om Ddos attacks te versturen.
 7. Indien Klant eigen content kan toevoegen bij de Digitale Dienst, is Klant bij uitsluiting zelf verantwoordelijk voor deze door hem geplaatste content bij Digitale  Diensten. Klant garandeert dat hij bevoegd is deze content te plaatsen en dat deze geen inbreuk maakt op rechten van derden. Klant vrijwaart Uitgeverij Kloosterhof van aanspraken van derden in dat verband. Uitgeverij Kloosterhof kan niet worden aangesproken op onvolledigheid of onjuistheid van door Klant zelf geplaatste content.
 8. Het is niet toegestaan om content te plaatsen die strafbaar is, onrechtmatig is, haatdragend, bedreigend of pornografisch is, of inbreuk maakt op de privacy van anderen. Gedrag in strijd met algemeen aanvaarde normen en waarden, zoals ongepaste en kwetsende taal, racisme, vooroordelen, pesten en intimideren is niet toegestaan.
 9. Indien Klant in strijd handelt met dit artikel, is Uitgeverij Kloosterhof bevoegd door Klant geplaatste content te verwijderen en de toegang tot het account voor Digitale Diensten van Klant met onmiddellijke ingang op te schorten, onverminderd het recht van Uitgeverij Kloosterhof om de door of in verband met de bedoelde overtreding geleden schade (inclusief gemaakte kosten) op Klant te verhalen. Uitgeverij Kloosterhof is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het opschorten van de toegang tot het account.

Artikel 13 – Privacy

 1. Voor zover Uitgeverij Kloosterhof in het kader van de levering van Content en Diensten in de hoedanigheid van verwerker  in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), persoonsgegevens in de zin van de AVG verwerkt ten behoeve van Klant als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, zullen partijen een verwerkersovereenkomst sluiten. Deze verwerkersovereenkomst maakt integraal onderdeel uit van de Overeenkomst.
 2. Uitgeverij Kloosterhof kan in het kader van de klantrelatie persoonsgegevens verwerken van werknemers of andere personen onder rechtstreeks gezag van Klant. Deze verwerking is beschreven in het Privacybeleid van Uitgeverij Kloosterhof, dat beschikbaar is op de website van Uitgeverij Kloosterhof. Klant draagt er zorg voor dat betreffende personen over dit gebruik geïnformeerd worden.

Artikel 14 – Beëindiging van de Overeenkomst

 1. Uitgeverij Kloosterhof kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder enige schadevergoeding of betaling verschuldigd te zijn geheel of gedeeltelijk schriftelijk ontbinden indien:
  1. Klant inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht op de Content en/of Dienst of op de Gebruiksvoorwaarden;
  2. ten aanzien van Klant faillissement wordt aangevraagd;
  3. ten aanzien van Klant, natuurlijke persoon, de Wet schuldsanering natuurlijke personen wordt toegepast;
 2. Het in lid 1 van dit artikel  bepaalde laat de mogelijkheid van ontbinding op grond van de wet onverlet.
 3. In geval van beëindiging van de Overeenkomst zijn alle door Klant aan Uitgeverij Kloosterhof verschuldigde betalingen onmiddellijk en volledig opeisbaar.
 4. Ontbinding van de Overeenkomst heeft tot gevolg dat de rechten van de Klant tot gebruik van de Content en/ of Dienst onmiddellijk eindigen.